Open

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Patron
Dr P S Thaha
Editor‐in‐Chief
Dr Ambili R
Staff Advisor
Dr Vivek V
Associate Editors
Dr Deepak Jose
Dr Vinod Nair S
Assistant Editors
Dr Shinu Saleem
Dr Adarsh Jayan
Dr Reshmi A
Dr Abha Nair
Advisory Board
Padmashree Dr Mahesh Varma
Dr Dana York
Dr Anil Ardeshna
Dr Manjith Singh
Dr Iype Varghese
Dr Prabhu Manikyam
Dr K Nandakumar
Dr Armin Nedjat
Expert Panel
Dr Sudeep S
Dr Rajesh Pillai
Dr Surej Kumar LK
Dr Roopesh R
Dr Sageena George
Dr Anna P Joseph